Nawigacja

Dokumenty szkoły

Regulamin Szkoły

R E G U L A M I N   S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J   W   L A S K O W N I C Y


Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ……………

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZEŃ

1. Uczniowie mają prawo do :
-    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
-    poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
-    rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, rozwijania zdolności i zainteresowań

2. Uczniowie mają obowiązek :
-    przestrzegania prawa szkolnego,
-    chronienia własnego życia i zdrowia (wstrzymywanie się odpalenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków),
-    przeciwdziałania zagrożenia życia i zdrowia innych,
-    stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
-    dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd


 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Uczniowie mają prawo do :
-    uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego ,
-    demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu

2. Uczniowie mają obowiązek :
-    traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
-    respektowania uchwał władz SU lub odwoływania go, jeżeli nie spełnił swoich funkcji


 

LEKCJA

1. Uczniowie mają prawo do :
-    znajomości celów i zadań edukacyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
-    pomocy ze strony nauczyciela w przypadku powstania trudności

2. Uczniowie mają obowiązek :
-    punktualnego i systematycznego przechodzenia na zajęcia,
-    aktywnego udziału w zajęciach i przestrzegania zasad porządkowych,
-    uzupełniania braków wynikających z absencji

 

 

SALA LEKCYJNA

1. Uczniowie mają prawo do :
-    do udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawca,
-    kontrolowania porządku zostawionego w sali przez uczącą tam klasę
 
2. Uczniowie maja obowiązek :
-    pozostawienia sali w nienagannym porządku,
-    dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
-    niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych


 

ODPOCZYNEK

1. Uczniowie mają prawo do :
-    odpoczynku podczas przerwy (w nauczaniu zintegrowanym przerwy ustala nauczyciel),
-    dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze

2.  Uczniowie mają obowiązek :
-    przestrzegania zasad bhp (nie wolno biegać po korytarzach szkoły i wokół budynku),
-    dbania o kulturę zachowania i języka,
-    zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia


 

PRACE DOMOWE

1. Uczniowie mają prawo do :
-    ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe

2. Uczniowie mają obowiązek :
-    starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
-    kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w kyórym zostały zadane


ZESZYTY

1. Uczniowie mają prawo do :
-    ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy,

2. Uczniowie mają obowiązek :
-    starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczycieli


Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa
Wewnątrzszkolny System Oceniania


FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

PROCEDURTY LEKCYJNE

1. Wejście do klasy :
-    uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą,
-    nauczyciel otwiera klasę,
-    do klasy wchodzą dziewczęta, następnie chłopcy,
-    uczniowie stoją przy ławkach i następuje powitanie z nauczycielem,
-    nauczyciel sprawdza obecność,
-    uczeń spóźniony czyli taki, który wchodzi di klasy po przerwie, siada w ławce, a przyczynę spóźnienia podaje nauczycielowi dopiero po skończonej lekcji,

2. Zachowanie w czasie lekcji :
-    uczeń nie przeszkadza, pracuje na lekcji,
-    podczas lekcji uczeń nie je, nie żuje gumy, nie trzyma na ławce butelek z napojem, słodyczy itp. nie będących pomocami do danej lekcji,
-    podczas udzielania odpowiedzi uczeń wstaje, wstając stara się zachować ciszę,
-    jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela,
-    uczeń nie zabiera głosu baz pozwolenia, chęć zabrania głosu, zgłasza nauczycielowi poprzez podniesienie ręki

3. Zakończenie lekcji :
-    lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
-    klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali. Odpowiadają za tp wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.


 

PROCEDURY INNE

1. Nieobecności :
-    rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w dzienniczku ucznia lub na kartkach i potwierdzają własnoręcznym podpisem,
-    usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi natychmiast po ustaniu nieobecności i przekazuje wychowawcy klasy, w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione,
-    usprawiedliwienie spóźniania powinno nastąpić w bieżącym dniu,
-    ucznia może zwolnić tylko wychowawca, a podczas jego nieobecności nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje wyłącznie na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców.

2. Strój szkolny :
-    uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie,
-    w dni uroczyste przychodzą w stroju galowym,
-    nie dozwolone jest : farbowanie włosów, malowanie paznokci i oczu (makijaż), noszenie biżuterii (zabrania się chłopcom noszenia kolczyków),
-    za biżuterię i wartościowe rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności,
-    przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie zakładają strój gimnastyczny, pamiętając koniecznie o zmianie obuwia na sportowe,
-    uczniowie zmieniają w szkole obuwie od chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez dyrektora szkoły

3. Savoir – vivre  :
-    uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie i nie trzyma rąk w kieszeniach,
-    zachowuje się kulturalnie podczas spożywana posiłków,
-    w szkole nie może nosić nakrycia głowy,
-    nie używa wulgaryzmów,
-    nie bije kolegów,
-    nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. narzędzia, materiały pirotechniczne)


KARY I NAGRODY

1. Nagrody :

-    za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy,
-    za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na forum szkoły,
-    szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców (np. List Gratulacyjny),
-    uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę książkową,
-    uczniowie kończący klasę z wyróżnieniem otrzymują nagrodę książkową, a rodzice list gratulacyjny,
-    na apelach szkolnych wyróżniani są uczniowie biorący udział w konkursach i zawodach

2. Kary :

-    za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice,
-    jeżeli to jest możliwe, uczeń musi usunąć szkody we własnym zakresie,
-    za złe zachowanie tj. za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne,
-    za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę na forum klasy, szkoły,
-    w przypadku dalszego łamania prawa szkolnego zostają powiadomieni rodzicie (np. wzywa się ich do szkoły na rozmowę),
-    uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej szkoły,
-    w przypadku przyłapania ucznia na kradzieży powiadamia się rodziców i policję

O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultuje się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej.


INNE WAŻNE USTALENIA

-    w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej wg planu zajęć ucznia danej klasy.
-    w czasie przerw, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie przebywają na boisku szkolnym,
-    uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć wyłącznie po opieką nauczyciela,
-    zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.
Niniejszy Regulamin Szkoły został przyjęty przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Laskownicy w dniu…………..  


Został zaakceptowany przez :

1. Radę Rodziców przy SP-Laskownica – w dniu
2. Samorząd Uczniowski SP-Laskownica – w dniu

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
    89-240 Kcynia LASKOWNICA
  • 52/5893754

Galeria zdjęć