Nawigacja

 • Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021

  Podręczniki na nowy rok szkolny obowiązujące w naszej placówce:

  Oddział przedszkolny:

  ,, Tak! Jezus mnie kocha"- K. Mielnicki, E. Kondrak- Wydawnictwo Jedność, Kielce( podręcznik)

  Klasa I:

  ,,Poznaję Boży Świat''- K. Mielnicki, E. Kondrak- Wydawnictwo Jedność , Kielce(podręcznik)

  Klasa II:

  ,,Kochamy Pana Jezusa"- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik, zeszyt ćwiczeń)

  Klasa III:

  ,,Przyjmujemy Pana Jezusa''- J. Szpet, D. Jackowiak-Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik, zeszyt ćwiczeń)

  Klasa IV:

  ,,Jestem chrześcijaninem"- J. Szpet, D. Jackowiak-Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

  Klasa V:

  ,,Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"-K. Mielnicki, E. Kondrak- Wydawnictwo Jedność, Kielce(podręcznik)

  Klasa VI:

  ,,Wierzę w Kościół''- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

  Klasa VII:

  ,,Spotkanie ze słowem"- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

  Klasa VIII:

  ,,Aby nie ustać w drodze"- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

 • List Burmistrza Kcyni

 • Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w warsztatach on-line „Dzień o Suszyi Retencji w Ministerstwie Klimatu”, które odbędą się 17 czerwca w godzinach 11:00-12:20.17 czerwca tradycyjnie na całym świecie obchodzony jest . Polska, przynajmniej w Europie, należy do krajów ubogich w wodę. Wpływają na to m.in. niekorzystne zmiany klimatu oraz zabetonowanie polskich miast. Dlatego tak ważne jest, żeby rozsądnie gospodarować wodą i zatrzymywać jak najwięcej deszczówki.Warsztaty są kontynuacją kwietniowego wydarzenia „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, które odbyło sięw ramach projektu edukacyjnego Fundacji BOŚ „Postaw na Słońce”. Wówczas minister Michał Kurtyka na żywo odpowiadał na pytania młodzieży, a w warsztatach w sieci wzięło udział 19 tysięcy uczniów. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie!Mamy nadzieję, że także 17 czerwca będziecie z nami. Wprowadzenia naukowego do tematu dokona prof. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki UW. Debatę ekspertów o tym jak walczyć z suszą poprowadzi minister klimatu Michał Kurtyka. Każdy będzie mógł także sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym interaktywnym Quizie Klimatycznym.Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy 17 czerwca o godz. 11:00 wejść na stronę www.dzienwmk.pli postępować zgodnie z instrukcją.Będziemy wdzięczni jeżeli zechcecie Państwo przekazać nasze zaproszenie i zachęcić do udziału Państwa uczniów. Podobnie jak projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”, warsztaty skierowane są do młodzieży z klas7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.Organizatorami warsztatów, oprócz Ministerstwa Klimatu, są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska i Fundacja BOŚ. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie oraz Instytut Ochrony Środowiska.W załączeniu znajdziecie Państwo więcej informacji na temat programu warsztatów.Zapraszamy 17 czerwca! Z poważaniem,Radosław ŻukPrezes Fundacji BOŚ

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Drodzy Uczniowie klas VIII oraz Rodzice,

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy prosi o zapoznanie się ze zmianami o sposobie, organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty na rok szkolny 2019/2020.

  Zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów ogłoszonych przez MEN Egzamin Ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się w dniach:

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r.  (wtorek)
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)
  3.  język obcy nowożytny – język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)

  Uczniowie klasy VIII  rozpoczynają egzamin o godzinie 9.00.

  Informacje o dowozie będą przekazywane na bieżąco.

  Egzaminy będą odbywały się w sali gimnastycznej.

  Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

  1. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  2. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  3. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

  Najważniejsze zmiany w wytycznych dotyczących Egzaminu Ósmoklasisty ze względu na reżim sanitarny:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę; Uczniowie podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Zdający przynoszą własne butelki z wodą i stawiają je na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
  6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
   1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej  po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
   2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Zdający wrażeniami po egzaminie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

   

  Szczegółowe wytyczne dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 • Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

   

  • Obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentuzajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
  • Konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w takisposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
  • Obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnejprzed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów inarzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający.
  • Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnychprzyborów piśmienniczych, linijki itd.
  • Wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwoląuniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przedsalą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jegozakończeniu.

   

  Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  • uczniowie,
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowiezespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący zezdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formyprzeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowaniai obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane wczasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektuw czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwościzrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniuprzeprowadzania egzaminu,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi takakonieczność

   

   

   

 • Kulinarne szaleństwa dzieci i mam

 • Rodzina- prace plastyczne uczniów klasy I

 • Komunikat M-GOPS w Kcyni

 • Kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020r

  W poniedziałek, 1 czerwca 2020 roku odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

  Podczas konferencji Minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.

  – Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych czy spotkań z wychowawcą – mówił szef MEN.

  Minister edukacji zaznaczył jednocześnie, że od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:

  • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
  • zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
  • zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,
  • praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

  Minister Dariusz Piontkowski przypomniał także o zbliżających się egzaminach, które dla maturzystów rozpoczynają się już 8 czerwca, a dla uczniów klas VIII – 16 czerwca.

  Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

  Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.

  źródło: gov.pl (MEN)

 • Życzenia od Samorzadu Uczniowskiego z okazji Dnia Dziecka

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  Nauczyciele i pracownicy szkoły z powodu epidemii cowid-19 nie mogą zobaczyć się z uczniami. Swoje zyczenia przekazują w formie internetowej.

 • Rozstrzygnięcie konkursu ,,List do Ziemi’’

  Chciałabym poinformować , że jedyną osobą , którą wzięła udział w konkursie ,,List do Ziemi ‘’ jest PATRYCJA SIWIAK.

  Szkoda , że nie było Was więcej!!!!!!!!!!

  Patrycja napisała piękny list do Ziemi , który pokazuje niezwykłą wrażliwość człowieka w stosunku do otaczającego nas świata.

  Nagroda zostanie przesłana pocztą. Gratulujemy!!!!!

  Dyrektor szkoły : Marzena Wessołowska

  Organizator:Wioletta Chróścińska – Nowakowska.

  Poniżej zamieszczony jest list Patrycji:

   

  Moja kochana Staruszko !!!

                Ziemio ! od mionów lat dźwigasz nas na swoich barkach i nie oczekujesz nic w zamian. Starasz się jak możesz umilić nam pobyt, a my – Ziemianie, zamiast Ci podziękować niszczymy Cię !!!

                 Zanieczyszczone powietrze dymem i spalinami, niszczy Twoje płuca – las . Kwaśne deszcze, niszczą Twoje ciało – ziemie, stajesz się jałowa i nieurodzajna. Tony śmieci porzucone w lasach i terenach zielonych są Twoim nowym, niezbyt modnym strojem. Wypalane łąki i pożary lasów powodują, że giną Twoje ukochane dzieci – zwierzęta.

               Widzę, że się męczysz…. powodzie, tsunami, suszę, pożary, lawiny i tornada, to Twój krzyk o pomoc. Prośba o zaprzestanie dewastacji…

               Od dziś basta !!! Obiecuję, że będę zagorzałym Twoim obrońcą !!! Zacznę tłumaczyć ludziom, jak żyć ekologicznie, jak sortować śmieci i dbać o środowisko. Namówię, żeby powstawało więcej farm wiatrowych, zbiorników retencyjnych i każdy dom był zaopatrzony w kolektory słoneczne. Będę promować Eko, pilnować zakręcania wody, zużycia energii elektrycznej i segregacji śmieci w swoim domu. Może wyda Ci się to mało… ale uważam, że jeśli każdy będzie myślał podobnie do mnie, to może zdarzyć się CUD !!!

             Pamiętaj, że masz we mnie swojego przyjaciela, który nie zawiedzie Cię w tych trudnych czasach.

                                                                                

                                                                               Twoja Ziemianka

   

 • KONSULTACJE- zgłoś swojemu wychowawcy chęć spotkania z nauczycielem

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy przedstawia harmonogram konsultacji obowiązujący od 1 czerwca 2020r.

  Poniedziałek:

  Anna Pachulska-7.50.-9.30.

  Mariola Ornowska-9.40.-11.15.

  Edyta Kaczmarek-11.35.-13.15.

  Wtorek:

  Beata Lubianiec-7.50.-9.30.

  Alina Lewandowska-79.40.-11.15.

  Jarosław Kurtysiak-11.35.-13.15.

  Środa:

  Beata Pater-7.50.-9.30.

  Marzena Chodoła-Halaburda-9.40.-11.15.

  Marta Purczyńska-11.35.-13.15.

  Czwartek:

  Teresa Stańczyk-7.50.-9.30.

  Lilianna Kręgielska-9.40.-11.15.

  Beata Siudak-11.35.-13.15.

  Piątek:

  Marzena Wessołowska-7.50.-9.30.

  Robert Koniec -9.40.-11.15.

  Wioletta Chróścińska-Nowakowska-11.35.-13.15.

  Proszę o zadeklarowanie u wychowawców klas chęci uczestnictwa w konsultacjach do czwartku(28.05.2020r.).

  Na podstawie deklaracji uczniowskich zostanie ustalony plan dowozów.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy

 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Dla uczniów klasy ósmej nadszedł czas przygotowania do kolejnego etapu edukacyjnego. Zachęcamy naszych uczniów do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  POBIERZ Prezentacja_____zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminow_w_2020_r.pdf

  OTWÓRZ  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 • Dzień Matki- filmowe życzenia od naszych uczniów

 • Minister Edukacji Narodowej informuje

  Szanowni Państwo

  od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

  Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

  od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

  Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

  Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

  Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

  Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

  Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

  Z wyrazami szacunku

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej 

  Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_____edukacja_wczesnoszkolna.docx

  Konsultacje_w_szkole_____wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.docx

  Rewalidacja_w_szkole_____wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.docx

 • Ważna informacja dla rodziców

  Szanowni Rodzice,

  uprzejmie informuję, że na podstawie obowiązujących przepisów od 25 maja istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla uczniów klas I-III.

  Autobusy będą kursowały zgodnie z poprzednim rozkładem jazdy, a szkoła będzie czynna w godzinach 7.50-12.20.

  Dla chętnych będą organizowane zajęcia , jednakże proszę, abyście Państwo pamiętali, że proces dydaktyczny będzie kontynuowany w formie nauczania zdalnego( co znaczy, iż uczniowie przebywający w szkole na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych nie są zwolnieni z nauczania zdalnego).

  W związku z tym proszę o zgłoszenie do wychowawców klas I-III potrzeby zapewnienia dziecku opieki na terenie szkoły od poniedziałku(25.05.).

  Zgodnie z wytycznymi MZ oraz GIS liczba miejsc jest ograniczona.

  Nadal pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

  O decyzji przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zostaną Państwo powiadomieni do dnia 22.05.2020r. do godziny 13.00.

  W czasie działalności szkoły będzie obowiązywał reżim sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa. Ważne dla Państwa informacje odnośnie procedur zostaną również umieszczone na stronie internetowej szkoły. Bardzo proszę rodziców, aby dokładnie i wnikliwie zapoznali się z nimi.

  Pamiętajcie Państwo, iż warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie oświadczenia i odesłanie go wychowawcy  lub osobiste dostarczenie w piątek(22.05.2020r.) do sekretariatu szkoły.

  W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy: 52 589 37 54 , splaskownica@wp.pl

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskownicy

  Marzena Wessołowska

  OŚWIADCZENIE RODZICA POBIERZ OSWIADCZENIA_dla_Rodzica_(1).docx

 • Kangur matematyczny

  Szanowni Państwo. Konkurs Kangur Matematyczny w tym roku ze względu na pandemię COVID - 19 zostanie przeprowadzony drogę internetową. Uczniom przystępującym do konkursu zostaną przesłane na e-maila w dniu 19.05.2020 szczegółowe informację dotyczące terminu konkursu i jego przebiegu z instrukcją dla ucznia. Bardzo proszę uczniów o jak najszybsze zapoznanie się z treścią e - maila oraz instrukcją dla ucznia i podjęcie działań z zalogowaniem się na platformie za pomocą, której będzie przeprowadzony konkurs. W razie pytań proszę o kontakt e-mail z szkolnym koordynatorem konkursu panią Marzeną Chodołą - Halaburdą.

 • Informacja w sprawie otwarcia oddziału przedszkolnego

  W dniu dzisiejszym, z zachowaniem zasad bezpieczństwa związanych z pandemią, odbyła się narada z dyrektorami szkół – przedszkola i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Celem narady było ustalenie zasad uruchomienia placówek zgodnie z wytycznymi, które mają obowiązywać w przedszkolach w czasie pandemii.

  Organ prowadzący jakim jest Gmina Kcynia, po konsultacji z dyrektorami placówek, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracującym nauczycielom oraz pracownikom obsługi, podjął decyzję o możliwości uruchomieniu placówek od dnia 11 maja w sytuacji, gdy liczba chętnych będzie wynosiła minimum 8 dzieci. Pierwszeństwo w dostępie do placówki zgodnie z wytycznymi MEN mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na chwilę obecną jest znikome zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do placówek.

  Podczas narady rozmawiano także o przebiegu nauczania zdalnego i realizowanym programie nauczania. 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
  89-240 Kcynia LASKOWNICA
 • 52/5893754

Galeria zdjęć